شیشه لمینت

شیشه لمینت

محصول قيمت
لمینت 4*4 میلی متر(طلق 0/38)

لمینت

سفید

-

730,000 تومان
لمینت 6*6 میلی متر(طلق 0/76)

لمینت

سفید

-

1,010,000 تومان
لمینت 8*8 میلی متر(طلق 1/52)

لمینت

سفید

-

1,425,000 تومان
لمینت 10*10 میلی متر(طلق 1/52)

لمینت

سفید

-

1,570,000 تومان
شیشه دو لایه لمینت 5میل + 5میل باطلق 76%

لمینت

شفاف

-

935,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/28
شیشه دو لایه لمینت 10میل برنز خام pvb1.52 ضخامت 21

برنزی

21 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام pvb0.38 ضخامت 8

شفاف

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام pvb0.76 ضخامت 8

شفاف

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل سوپر کلیر خام pvb0.76 ضخامت 10

شفاف

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 12میل سوپر کلیر خام pvb2.28 ضخامت 26

سوپر کلیر

26

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل برنز خام pvb0.38 ضخامت 8

برنزی

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل برنز خام pvb0.38 ضخامت 10

برنزی

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 10

برنزی

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 12

برنزی

12 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل برنز خام pvb1.52 ضخامت 13

برنزی

13

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 8میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 16

برنزی

16

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 8میل برنز خام pvb1.52 ضخامت 17

برنزی

17

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل دودی سهند خام pvb0.38 ضخامت 8

دودی

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل دودی سهند خام pvb0.76 ضخامت 8

دودی

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل دودی سهند خام pvb0.38 ضخامت 10

دودی

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل دودی سهند خام pvb0.76 ضخامت 10

دودی

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل دودی سهند خام pvb0.76 ضخامت 12

دودی

12 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل دودی سهند خام pvb1.52 ضخامت 13

دودی

13

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 8میل دودی سهند خام pvb0.76 ضخامت 16

دودی

16

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 8میل دودی سهند خام pvb1.52 ضخامت 17

دودی

17

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 10میل دودی سهند خام pvb1.52 ضخامت 21

دودی

21 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 10میل دودی سهند خام pvb2.28 ضخامت 22

دودی

22 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل ساتینا خام pvb0.38 ضخامت 8

ساتینا

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل ساتینا خام pvb0.76 ضخامت 8

ساتینا

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل ساتینا خام pvb0.38 ضخامت 10

ساتینا

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل ساتینا خام pvb0.76 ضخامت 10

ساتینا

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل ساتینا خام pvb0.76 ضخامت 12

ساتینا

12 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل ساتینا خام pvb1.52 ضخامت 13

ساتینا

13

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 8میل ساتینا خام pvb0.76 ضخامت 16

ساتینا

16

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 8میل ساتینا خام pvb1.52 ضخامت 17

ساتینا

17

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 10میل ساتینا خام pvb1.52 ضخامت 21

ساتینا

21 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 10میل ساتینا خام pvb2.28 ضخامت 22

ساتینا

22 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل طلایی خام pvb0.38 ضخامت 8

طلایی

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 8

طلایی

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل طلایی خام pvb0.38 ضخامت 10

طلایی

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 10

طلایی

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 12

طلایی

12 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 13

طلایی

13

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 14

طلایی

14

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 15

طلایی

15 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 17

طلایی

17

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb2.28 ضخامت 18

طلایی

18 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 9.52

شفاف

9.52

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 11.52

شفاف

11.52

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 13.52

شفاف

13.52

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 8میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 17.52

شفاف

17.52

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 10میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 21.52

سوپر کلیر

21.52

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.38 ضخامت 8

شفاف

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 8

شفاف

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.38 ضخامت 10

شفاف

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 10

شفاف

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 12

شفاف

12 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 13

شفاف

13

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 8میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 16

شفاف

16

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 8میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 17

شفاف

17

تماس بگیرید

شیشه لمینت 10 میل

محصول قيمت
شیشه دو لایه لمینت 5میل سوپر کلیر خام pvb0.76 ضخامت 10

شفاف

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل برنز خام pvb0.38 ضخامت 10

برنزی

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 10

برنزی

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل دودی سهند خام pvb0.38 ضخامت 10

دودی

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل دودی سهند خام pvb0.76 ضخامت 10

دودی

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل ساتینا خام pvb0.38 ضخامت 10

ساتینا

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل ساتینا خام pvb0.76 ضخامت 10

ساتینا

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل طلایی خام pvb0.38 ضخامت 10

طلایی

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 10

طلایی

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.38 ضخامت 10

شفاف

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 10

شفاف

10 میلیمتر

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 60 از کل 810 نتیجه

شیشه لمینت نیز یکی از مقاوم ترین انواع شیشه می باشد. یکی از بارز ترین مشخصات شیشه لمینت نحوه شکستن آن می باشد که در اثر شکسته شدن یکپارچگی خود را حفظ کرده و خطر جانی بر جای نخواهد گذاشت. شیشه لمینیت نیز همانند شیشه میرال مناسب برای فروشگاه ها و مغازه ها می باشد.

شیشه لمینیت

شیشه لمینیت علاوه بر موارد مطرح شده، کاربردهای فراوان دیگری دارد از جمله آنکه شیشه لمینیت برای بانک ها نیز بسیار مناسب می باشد چرا که این شیشه بسیار مقاوم به ضربه و گلوله می باشد و به نوعی شیشه نشکن محسوب می شود.

قیمت شیشه لمینت

قیمت شیش لمینت با توجه به نوع شیشه به کار رفته متفاوت می باشد. هرچه شیشه ضخیم تر و شفاف تر باشد مسلم است که قیمت بیشتری دارد. با مقایسه کیفیت شیشه و قیمت انواع مختلف آن، به سهولت می توان شیشه مناسب را شناسایی و انتخاب کرد. خرید و فروش شیشه برای مصارف مختلف یکی از کارهایی است که امروزه به دلیل کارایی بالای شیشه بسیار رونق پیدا کرده است. برای اطلاع از قیمت شیشه می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. مشاوران گروه سازوکار در تمامی روزهای هفته آماده پاسخگویی به سوالات شما خواهند بود.

خرید شیشه لمینت 

خرید شیشه لمینت با ضخامت 3 الی 5 میلی متری در بازار مرسوم است. این ضخامت به محل و نوع استفاده بستگی دارد. گاهی اوقات از چند لایه شیشه استفاده می گردد.در مدل چند جداه برای عایق نمودن از طلق نیز می توان استفاده کرد. از مزایای شیشه لمینت دوجداره می توان به ایمنی، عایق انواع آلودگی اشاره کرد که رچه ضخامت بیشتر شود این ویژگی ها بهبود می یابد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ساز و کار و بخش مشاوران تماس بگیرید.

 شیشه لمینت کریستال

 شیشه لمینت کریستال شیشه ای شفاف و کاملا خالص است. کاربرد این نوع شیشه ها در از این شیشه‌ها بیشتر در جواهر فروشی‌ها است. کریستال معمولا وارداتی بوده و معروف ترین آن کریستال بلژیکی است. شیشه‌های کریستالی بسیار شفاف بوده و در دکوراسیون داخلی هتل‌ها، فروشگاه ها و منازل مسکونی به کار می رود. این نوع شیشه در نمای برج‌ها، بانک‌ و موزه‌ها نیز به کار می رود. گروه ساز و کارتوانسته است با گروه متخصص خود به روزترین و آخرین شیشه های موجود در دنیا را عرضه کرده و هموارره کیفیت برتر را شعار سازمانی خود قرار داده است.

شیشه لمینت نشکن 

شیشه لمینت نشکن در اثر فرآیند حرارت دیدن در دمای بالا و حرارت صورت می گیرد. از این شیشه ها در نماهای شیشه ای مرتفع به دلیل امنیت بالا استفاده می گردد.در هنگا مشکستن لایه میانی آن مانع از خرد شدن و ریختن از ارتفاع بالا خواهد شد. این شیشه ها زیبا بوده و ظرافت خاصی به ساختمان ها و منازل می بخشند. به دلیل مقاومت بالای مکانیکی، این شیشه ها عایق صدا و حرارت خواهند بود. بهترین کاربرد این شیشه ها در کف و برای خاص تر نمودن فضاهای شهری است. این شیشه ها را به منظور تفکیکی فضاها و به نوعی پارتیشن سازی محیط نیز می توان به کار برد.

دیدگاه‌ها  
# سینا 1401-04-20 15:50
این از همین شیشه هاست که تا میشکنن نمیریزن؟ فقط سطحشون پر از ترک میشه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# ساز و کار 1401-04-20 15:57
به نقل از سینا:
این از همین شیشه هاست که تا میشکنن نمیریزن؟ فقط سطحشون پر از ترک میشه؟

سلام سینا جان
بله درست فرمودید
این شیشه ها برای اینکه در زمان بروز حادثه کمترین آسیب را به اطرافیان وارد کنند اینطوری ساخته شدن و وقتی شکسته می شن به جای خورد شدن و روی زمین ریختن، استقامتشون و نگه می دارن و فقط سطحشون ترک میخوره
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# اکبری 1401-04-20 15:52
سلام عذر میخوام از این شیشه ها برای ساخت آکواریوم هم میشه استفاده کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# ساز و کار 1401-04-20 15:57
به نقل از اکبری:
سلام عذر میخوام از این شیشه ها برای ساخت آکواریوم هم میشه استفاده کرد؟

سلام جناب اکبری
بله یکی از گزینه های مناسب برای ساخت آکواریوم همین شیشه های لمینتی هستند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن