شیشه دوجداره لمینت

شیشه دوجداره لمینت

محصول قيمت
شیشه دو جداره لمینت 4میل سوپر کلیر خامpvb0.38 ضخامت 24 پلی سولفاید

شفاف

24 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

434,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 4میل سوپر کلیر خامpvb0.76 ضخامت 24 پلی سولفاید

شفاف

24 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

504,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 5میل سوپر کلیر خامpvb0.38 ضخامت 27 پلی سولفاید

شفاف

27

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

461,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 5میل سوپر کلیر خامpvb0.76 ضخامت 27 پلی سولفاید

شفاف

27

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

531,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 6میل سوپر کلیر خامpvb0.76 ضخامت 30 پلی سولفاید

شفاف

30

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

558,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 6میل سوپر کلیر خامpvb1.52 ضخامت 31 پلی سولفاید

شفاف

31 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

630,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 8میل سوپر کلیر خامpvb0.76 ضخامت 36 پلی سولفاید

شفاف

36 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

612,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 8میل سوپر کلیر خامpvb1.52 ضخامت 37 پلی سولفاید

شفاف

37

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

684,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 10میل سوپر کلیر خامpvb1.52 ضخامت 43 پلی سولفاید

سوپر کلیر

43

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

738,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 10میل سوپر کلیر خامpvb2.28 ضخامت 44 پلی سولفاید

سوپر کلیر

44 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

1,026,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 12میل سوپر کلیر خامpvb1.52 ضخامت 49 پلی سولفاید

سوپر کلیر

49

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

792,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 12میل سوپر کلیر خامpvb2.28 ضخامت 50 پلی سولفاید

سوپر کلیر

50 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

1,080,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 4میل برنز خامpvb0.38 ضخامت 24 پلی سولفاید

برنزی

24 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

466,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 4میل برنز خامpvb0.76 ضخامت 24 پلی سولفاید

برنزی

24 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

536,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 5میل برنز خامpvb0.38 ضخامت 27 پلی سولفاید

برنزی

27

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

501,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 5میل برنز خامpvb0.76 ضخامت 27 پلی سولفاید

برنزی

27

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

571,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 6میل برنز خامpvb0.76 ضخامت 30 پلی سولفاید

برنزی

30

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

606,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 6میل برنز خامpvb1.52 ضخامت 31 پلی سولفاید

برنزی

31 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

678,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 8میل برنز خامpvb0.76 ضخامت 36 پلی سولفاید

برنزی

36 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

676,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 8میل برنز خامpvb1.52 ضخامت 37 پلی سولفاید

برنزی

37

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

748,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 10میل برنز خامpvb1.52 ضخامت 43 پلی سولفاید

برنزی

43

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

818,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 10میل برنز خامpvb2.28 ضخامت 44 پلی سولفاید

برنزی

44 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

1,106,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 4میل دودی سهند خامpvb0.38 ضخامت 24 پلی سولفاید

دودی

24 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

490,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 4میل دودی سهند خامpvb0.76 ضخامت 24 پلی سولفاید

دودی

24 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

560,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 5میل دودی سهند خامpvb0.38 ضخامت 27 پلی سولفاید

دودی

27

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

531,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 5میل دودی سهند خامpvb0.76 ضخامت 27 پلی سولفاید

دودی

27

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

601,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 6میل دودی سهند خامpvb0.76 ضخامت 30 پلی سولفاید

دودی

30

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

642,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 6میل دودی سهند خامpvb1.52 ضخامت 31 پلی سولفاید

دودی

31 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

714,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 8میل دودی سهند خامpvb0.76 ضخامت 36 پلی سولفاید

دودی

36 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

724,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 8میل دودی سهند خامpvb1.52 ضخامت 37 پلی سولفاید

دودی

37

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

796,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 10میل دودی سهند خامpvb1.52 ضخامت 43 پلی سولفاید

دودی

43

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

878,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 10میل دودی سهند خامpvb2.28 ضخامت 44 پلی سولفاید

دودی

44 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

1,166,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 4میل ساتینا خامpvb0.38 ضخامت 24 پلی سولفاید

ساتینا

24 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

482,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 4میل ساتینا خامpvb0.76 ضخامت 24 پلی سولفاید

ساتینا

24 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

552,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 5میل ساتینا خامpvb0.38 ضخامت 27 پلی سولفاید

ساتینا

27

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

521,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 5میل ساتینا خامpvb0.76 ضخامت 27 پلی سولفاید

ساتینا

27

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

591,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 6میل ساتینا خامpvb0.76 ضخامت 30 پلی سولفاید

ساتینا

30

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

630,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 6میل ساتینا خامpvb1.52 ضخامت 31 پلی سولفاید

ساتینا

31 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

702,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 8میل ساتینا خامpvb0.76 ضخامت 36 پلی سولفاید

ساتینا

36 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

708,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 8میل ساتینا خامpvb1.52 ضخامت 37 پلی سولفاید

ساتینا

37

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

780,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 10میل ساتینا خامpvb1.52 ضخامت 43 پلی سولفاید

ساتینا

43

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

858,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 10میل ساتینا خامpvb2.28 ضخامت 44 پلی سولفاید

ساتینا

44 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

1,146,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 4میل طلایی خامpvb0.38 ضخامت 24 پلی سولفاید

طلایی

24 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

454,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 4میل طلایی خامpvb0.76 ضخامت 24 پلی سولفاید

طلایی

24 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

524,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 5میل طلایی خامpvb0.38 ضخامت 27 پلی سولفاید

طلایی

27

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

469,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 5میل طلایی خامpvb0.76 ضخامت 27 پلی سولفاید

طلایی

27

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

539,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 6میل طلایی خامpvb0.76 ضخامت 30 پلی سولفاید

طلایی

30

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

572,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 6میل طلایی خامpvb1.52 ضخامت 31 پلی سولفاید

طلایی

31 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

644,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 6میل طلایی خامpvb0.76 ضخامت 34 پلی سولفاید

طلایی

34 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

608,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 6میل طلایی خامpvb1.52 ضخامت 35 پلی سولفاید

طلایی

35

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

680,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 6میل طلایی خامpvb1.52 ضخامت 39 پلی سولفاید

طلایی

39

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

716,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 6میل طلایی خامpvb2.28 ضخامت 40 پلی سولفاید

طلایی

40

پلی سولفاید

اسپیسر12

خام

1,004,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 4میل سوپر کلیر سکوریتpvb0.38 ضخامت 24 پلی سولفاید

شفاف

24 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

سکوریت

509,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 4میل سوپر کلیر سکوریتpvb0.76 ضخامت 24 پلی سولفاید

شفاف

24 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

سکوریت

579,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریتpvb0.38 ضخامت 27 پلی سولفاید

شفاف

27

پلی سولفاید

اسپیسر12

سکوریت

536,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریتpvb0.76 ضخامت 27 پلی سولفاید

شفاف

27

پلی سولفاید

اسپیسر12

سکوریت

606,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 6میل سوپر کلیر سکوریتpvb0.76 ضخامت 30 پلی سولفاید

شفاف

30

پلی سولفاید

اسپیسر12

سکوریت

633,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 6میل سوپر کلیر سکوریتpvb1.52 ضخامت 31 پلی سولفاید

شفاف

31 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

سکوریت

705,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 8میل سوپر کلیر سکوریتpvb0.76 ضخامت 36 پلی سولفاید

شفاف

36 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

سکوریت

687,000 تومان
شیشه دو جداره لمینت 8میل سوپر کلیر سکوریتpvb1.52 ضخامت 37 پلی سولفاید

شفاف

37

پلی سولفاید

اسپیسر12

سکوریت

759,000 تومان
نتایج 1 تا 60 از کل 3672 نتیجه