شیشه سه جداره

شیشه سه جداره

محصول قيمت
شیشه دو لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 16 pvb0.38 پلی سولفاید خام

16

پلی سولفاید

خام

290,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 24 اسپیسر12 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

24 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

324,000 تومان
شیشه سه جداره 5میل سوپر کلیر خام ضخامت 27 اسپیسر12 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

27

پلی سولفاید

خام

351,000 تومان
شیشه سه جداره 6میل سوپر کلیر خام ضخامت 30 اسپیسر12 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

30

پلی سولفاید

خام

378,000 تومان
شیشه سه جداره 5میل سوپر کلیر خام ضخامت 26 اسپیسر12 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

26

پلی سولفاید

خام

342,000 تومان
شیشه سه جداره 6میل سوپر کلیر خام ضخامت 28 اسپیسر12 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

28

پلی سولفاید

خام

360,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 26 اسپیسر12 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

26

پلی سولفاید

خام

342,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 25 اسپیسر12 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

25

پلی سولفاید

خام

333,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 26 اسپیسر14 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

26

پلی سولفاید

خام

338,000 تومان
شیشه سه جداره 5میل سوپر کلیر خام ضخامت 29 اسپیسر14 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

29

پلی سولفاید

خام

365,000 تومان
شیشه سه جداره 6میل سوپر کلیر خام ضخامت 32 اسپیسر14 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

32 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

392,000 تومان
شیشه سه جداره 5میل سوپر کلیر خام ضخامت 28 اسپیسر14 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

28

پلی سولفاید

خام

356,000 تومان
شیشه سه جداره 6میل سوپر کلیر خام ضخامت 30 اسپیسر14 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

30

پلی سولفاید

خام

374,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 28 اسپیسر14 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

28

پلی سولفاید

خام

356,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 27 اسپیسر14 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

27

پلی سولفاید

خام

347,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 28 اسپیسر16 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

28

پلی سولفاید

خام

352,000 تومان
شیشه سه جداره 5میل سوپر کلیر خام ضخامت 31 اسپیسر16 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

31 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

379,000 تومان
شیشه سه جداره 6میل سوپر کلیر خام ضخامت 34 اسپیسر16 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

34 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

406,000 تومان
شیشه سه جداره 5میل سوپر کلیر خام ضخامت 30 اسپیسر16 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

30

پلی سولفاید

خام

370,000 تومان
شیشه سه جداره 6میل سوپر کلیر خام ضخامت 32 اسپیسر16 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

32 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

388,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 30 اسپیسر16 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

30

پلی سولفاید

خام

370,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 29 اسپیسر16 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

29

پلی سولفاید

خام

361,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 30 اسپیسر18 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

30

پلی سولفاید

خام

366,000 تومان
شیشه سه جداره 5میل سوپر کلیر خام ضخامت 33 اسپیسر18 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

33 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

393,000 تومان
شیشه سه جداره 6میل سوپر کلیر خام ضخامت 36 اسپیسر18 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

36 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

420,000 تومان
شیشه سه جداره 5میل سوپر کلیر خام ضخامت 32 اسپیسر18 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

32 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

384,000 تومان
شیشه سه جداره 6میل سوپر کلیر خام ضخامت 34 اسپیسر18 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

34 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

402,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 32 اسپیسر18 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

32 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

384,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 31 اسپیسر18 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

31 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

375,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 32 اسپیسر20 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

32 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

380,000 تومان
شیشه سه جداره 5میل سوپر کلیر خام ضخامت 35 اسپیسر20 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

35

پلی سولفاید

خام

407,000 تومان
شیشه سه جداره 6میل سوپر کلیر خام ضخامت 38 اسپیسر20 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

38

پلی سولفاید

خام

434,000 تومان
شیشه سه جداره 5میل سوپر کلیر خام ضخامت 34 اسپیسر20 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

34 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

398,000 تومان
شیشه سه جداره 6میل سوپر کلیر خام ضخامت 36 اسپیسر20 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

36 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

416,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 34 اسپیسر20 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

34 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

398,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 33 اسپیسر20 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

33 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

389,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 34 اسپیسر22 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

34 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

394,000 تومان
شیشه سه جداره 5میل سوپر کلیر خام ضخامت 37 اسپیسر22 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

37

پلی سولفاید

خام

421,000 تومان
شیشه سه جداره 6میل سوپر کلیر خام ضخامت 40 اسپیسر22 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

40

پلی سولفاید

خام

448,000 تومان
شیشه سه جداره 5میل سوپر کلیر خام ضخامت 36 اسپیسر22 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

36 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

412,000 تومان
شیشه سه جداره 6میل سوپر کلیر خام ضخامت 38 اسپیسر22 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

38

پلی سولفاید

خام

430,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 36 اسپیسر22 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

36 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

412,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 35 اسپیسر22 پلی سولفاید شفاف خام

شفاف

35

پلی سولفاید

خام

403,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 24 اسپیسر12 پلی سولفاید برنز خام

برنزی

24 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

356,000 تومان
شیشه سه جداره 5میل سوپر کلیر خام ضخامت 27 اسپیسر12 پلی سولفاید برنز خام

برنزی

27

پلی سولفاید

خام

391,000 تومان
شیشه سه جداره 6میل سوپر کلیر خام ضخامت 30 اسپیسر12 پلی سولفاید برنز خام

برنزی

30

پلی سولفاید

خام

426,000 تومان
شیشه سه جداره 5میل سوپر کلیر خام ضخامت 26 اسپیسر12 پلی سولفاید برنز خام

برنزی

26

پلی سولفاید

خام

382,000 تومان
شیشه سه جداره 6میل سوپر کلیر خام ضخامت 28 اسپیسر12 پلی سولفاید برنز خام

برنزی

28

پلی سولفاید

خام

408,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 26 اسپیسر12 پلی سولفاید برنز خام

برنزی

26

پلی سولفاید

خام

374,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 25 اسپیسر12 پلی سولفاید برنز خام

برنزی

25

پلی سولفاید

خام

365,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 26 اسپیسر14 پلی سولفاید برنز خام

برنزی

26

پلی سولفاید

خام

370,000 تومان
شیشه سه جداره 5میل سوپر کلیر خام ضخامت 29 اسپیسر14 پلی سولفاید برنز خام

برنزی

29

پلی سولفاید

خام

405,000 تومان
شیشه سه جداره 6میل سوپر کلیر خام ضخامت 32 اسپیسر14 پلی سولفاید برنز خام

برنزی

32 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

440,000 تومان
شیشه سه جداره 5میل سوپر کلیر خام ضخامت 28 اسپیسر14 پلی سولفاید برنز خام

برنزی

28

پلی سولفاید

خام

396,000 تومان
شیشه سه جداره 6میل سوپر کلیر خام ضخامت 30 اسپیسر14 پلی سولفاید برنز خام

برنزی

30

پلی سولفاید

خام

422,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 28 اسپیسر14 پلی سولفاید برنز خام

برنزی

28

پلی سولفاید

خام

388,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 27 اسپیسر14 پلی سولفاید برنز خام

برنزی

27

پلی سولفاید

خام

379,000 تومان
شیشه سه جداره 4میل سوپر کلیر خام ضخامت 28 اسپیسر16 پلی سولفاید برنز خام

برنزی

28

پلی سولفاید

خام

384,000 تومان
شیشه سه جداره 5میل سوپر کلیر خام ضخامت 31 اسپیسر16 پلی سولفاید برنز خام

برنزی

31 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

419,000 تومان
شیشه سه جداره 6میل سوپر کلیر خام ضخامت 34 اسپیسر16 پلی سولفاید برنز خام

برنزی

34 میلیمتر

پلی سولفاید

خام

454,000 تومان
نتایج 1 تا 60 از کل 2521 نتیجه
نوشتن دیدگاه