مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی

محصول قيمت
شیشه دو لایه لمینت 10میل + 10میل باطلق 1/25

لمینت

شفاف

-

خام

2,340,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/05
شیشه دو لایه لمینت 8میل + 8میل باطلق 1/25

لمینت

شفاف

-

خام

2,140,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/05
شیشه دو لایه لمینت 6میل + 6میل باطلق 76%

لمینت

شفاف

-

خام

1,574,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/05
شیشه دو لایه لمینت 5میل + 5میل باطلق 76%

لمینت

شفاف

-

خام

1,472,200 تومان بروزرسانی: 1401/04/05
شیشه دو لایه لمینت 4میل + 4میل باطلق 37%

لمینت

شفاف

-

خام

1,192,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/05
سوپر کلیر اردکان دو جداره 4m ساده و 6m رفلکس نقره ای

سفید, نقره ای

-

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل سوپر کلیر سکوریت سفیدpvb1.52 ضخامت 13.52

شفاف

13.52

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 6میل دودی سهند سکوریت pvb0.76 ضخامت 42

دودی

42

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 6میل دودی سهند سکوریت pvb1.52 ضخامت 48

دودی

48 میلیمتر

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 8میل دودی سهند سکوریت pvb0.76 ضخامت 56

دودی

56 میلیمتر

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 8میل دودی سهند سکوریت pvb1.52 ضخامت 62

دودی

62

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 10میل دودی سهند سکوریت pvb1.52 ضخامت 76

دودی

76

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 10میل دودی سهند سکوریت pvb2.28 ضخامت 82

دودی

82

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 4میل ساتینا سکوریت pvb0.38 ضخامت 28

ساتینا

28

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 4میل ساتینا سکوریت pvb0.76 ضخامت 28

ساتینا

28

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 5میل ساتینا سکوریت pvb0.38 ضخامت 35

ساتینا

35

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 5میل ساتینا سکوریت pvb0.76 ضخامت 35

ساتینا

35

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 6میل ساتینا سکوریت pvb0.76 ضخامت 42

ساتینا

42

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 6میل ساتینا سکوریت pvb1.52 ضخامت 48

ساتینا

48 میلیمتر

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 8میل ساتینا سکوریت pvb0.76 ضخامت 56

ساتینا

56 میلیمتر

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 8میل ساتینا سکوریت pvb1.52 ضخامت 62

ساتینا

62

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 10میل ساتینا سکوریت pvb1.52 ضخامت 76

ساتینا

76

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 10میل ساتینا سکوریت pvb2.28 ضخامت 82

ساتینا

82

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 4میل طلایی سکوریت pvb0.38 ضخامت 28

طلایی

28

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 4میل طلایی سکوریت pvb0.76 ضخامت 28

طلایی

28

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 5میل طلایی سکوریت pvb0.38 ضخامت 35

طلایی

35

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 5میل طلایی سکوریت pvb0.76 ضخامت 35

طلایی

35

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 6میل طلایی سکوریت pvb0.76 ضخامت 42

طلایی

42

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 6میل طلایی سکوریت pvb1.52 ضخامت 48

طلایی

48 میلیمتر

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 6میل طلایی سکوریت pvb0.76 ضخامت 54

طلایی

54 میلیمتر

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 6میل طلایی سکوریت pvb1.52 ضخامت 60

طلایی

60

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 6میل طلایی سکوریت pvb1.52 ضخامت 72

طلایی

72

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 6میل طلایی سکوریت pvb2.28 ضخامت 78

طلایی

78

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 4میل سوپر کلیر سکوریت سفیدpvb1.52 ضخامت 37.12

شفاف

37.12

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریت سفیدpvb1.52 ضخامت 44.12

شفاف

44.12

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 6میل سوپر کلیر سکوریت سفیدpvb1.52 ضخامت 51.12

شفاف

51.12

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 8میل سوپر کلیر سکوریت سفیدpvb1.52 ضخامت 65.12

شفاف

65.12

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هفت لایه لمینت 10میل سوپر کلیر سکوریت سفیدpvb1.52 ضخامت 79.12

سوپر کلیر

79.12

سکوریت

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام pvb0.38 ضخامت 32

شفاف

32 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام pvb0.76 ضخامت 32

شفاف

32 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 5میل سوپر کلیر خام pvb0.38 ضخامت 40

شفاف

40

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 5میل سوپر کلیر خام pvb0.76 ضخامت 40

شفاف

40

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 6میل سوپر کلیر خام pvb0.76 ضخامت 48

شفاف

48 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 6میل سوپر کلیر خام pvb1.52 ضخامت 55

شفاف

55

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 8میل سوپر کلیر خام pvb0.76 ضخامت 64

شفاف

64

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 8میل سوپر کلیر خام pvb1.52 ضخامت 71

شفاف

71

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 10میل سوپر کلیر خام pvb1.52 ضخامت 87

سوپر کلیر

87

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 10میل سوپر کلیر خام pvb2.28 ضخامت 94

سوپر کلیر

94

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 12میل سوپر کلیر خام pvb1.52 ضخامت 103

سوپر کلیر

103

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 12میل سوپر کلیر خام pvb2.28 ضخامت 110

سوپر کلیر

110

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 4میل برنز خام pvb0.38 ضخامت 32

برنزی

32 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 4میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 32

برنزی

32 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 5میل برنز خام pvb0.38 ضخامت 40

برنزی

40

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 5میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 40

برنزی

40

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 6میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 48

برنزی

48 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 6میل برنز خام pvb1.52 ضخامت 55

برنزی

55

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 8میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 64

برنزی

64

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 8میل برنز خام pvb1.52 ضخامت 71

برنزی

71

خام

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 10میل برنز خام pvb1.52 ضخامت 87

برنزی

87

خام

تماس بگیرید

مصالح ساختمانی

محصول قيمت
قیمت درب آلومینیومی دستشویی تماس بگیرید
نتایج 1 تا 60 از کل 9537 نتیجه
نوشتن دیدگاه