مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی

محصول قيمت
شیشه دو لایه لمینت 5میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 10

برنزی

10 میلیمتر

خام

418,000 تومان
شیشه دو لایه لمینت 5میل برنز خام pvb0.38 ضخامت 10

برنزی

10 میلیمتر

خام

348,000 تومان
شیشه دو لایه لمینت 4میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 8

برنزی

8 میلیمتر

خام

392,000 تومان
شیشه دو لایه لمینت 4میل برنز خام pvb0.38 ضخامت 8

برنزی

8 میلیمتر

خام

322,000 تومان
شیشه دو لایه لمینت 12میل سوپر کلیر خام pvb2.28 ضخامت 26

سوپر کلیر

26

خام

864,000 تومان
شیشه دو لایه لمینت 10میل سوپر کلیر خام pvb2.28 ضخامت 22

سوپر کلیر

22 میلیمتر

خام

828,000 تومان بروزرسانی: 1399/12/10
شیشه دو لایه لمینت 10میل سوپر کلیر خام pvb1.52 ضخامت 21

سوپر کلیر

21 میلیمتر

خام

540,000 تومان بروزرسانی: 1399/12/25
شیشه دو لایه لمینت 12میل سوپر کلیر خام pvb1.52 ضخامت 25

سوپر کلیر

25

خام

576,000 تومان
شیشه دو لایه لمینت 8میل سوپر کلیر خام pvb0.76 ضخامت 16

شفاف

16

خام

432,000 تومان
شیشه دو لایه لمینت 6میل سوپر کلیر خام pvb1.52 ضخامت 13

شفاف

13

خام

468,000 تومان
شیشه دو لایه لمینت 5میل سوپر کلیر خام pvb0.76 ضخامت 10

شفاف

10 میلیمتر

خام

378,000 تومان
شیشه دو لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام pvb0.76 ضخامت 8

شفاف

8 میلیمتر

خام

360,000 تومان
شیشه دو لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام pvb0.38 ضخامت 8

شفاف

8 میلیمتر

خام

290,000 تومان
سکوریت 10m ساده

سکوریت

سفید

-

130,000 تومان بروزرسانی: 1399/12/09
شیشه تک جداره 4میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

4 میلیمتر

135,000 تومان بروزرسانی: 1399/12/25
سکوریت 10m برنز

سکوریت

سفید

-

190,000 تومان بروزرسانی: 1399/12/09
سکوریت 10m دودی

سکوریت

سفید

-

250,000 تومان بروزرسانی: 1400/01/31
شیشه تک جداره 5میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

5 میلیمتر

140,000 تومان بروزرسانی: 1399/12/25
شیشه تک جداره 6میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

6 میلیمتر

166,000 تومان بروزرسانی: 1399/12/25
شیشه تک جداره 12میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

12 میلیمتر

490,000 تومان بروزرسانی: 1399/12/09
شیشه تک جداره 15میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

15 میلیمتر

680,000 تومان بروزرسانی: 1399/12/09
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

27

پلی سولفاید

اسپیسر16

سکوریت

271,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

26

پلی سولفاید

اسپیسر16

سکوریت

262,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

25

پلی سولفاید

اسپیسر16

سکوریت

253,000 تومان
شیشه دو جداره 8میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

32 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر16

سکوریت

316,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

28

پلی سولفاید

اسپیسر16

سکوریت

280,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

26

پلی سولفاید

اسپیسر16

سکوریت

262,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

24 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر16

سکوریت

244,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

28

پلی سولفاید

اسپیسر14

سکوریت

291,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

27

پلی سولفاید

اسپیسر14

سکوریت

282,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

25

پلی سولفاید

اسپیسر14

سکوریت

264,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

24 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر14

سکوریت

255,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

23 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر14

سکوریت

246,000 تومان
شیشه دو جداره 8میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

30

پلی سولفاید

اسپیسر14

سکوریت

309,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

26

پلی سولفاید

اسپیسر14

سکوریت

273,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

24 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر14

سکوریت

255,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

22 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر14

سکوریت

237,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

26

پلی سولفاید

اسپیسر12

سکوریت

284,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

25

پلی سولفاید

اسپیسر12

سکوریت

275,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

23 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

سکوریت

257,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

22 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

سکوریت

248,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

21 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

سکوریت

239,000 تومان
شیشه دو جداره 8میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

28

پلی سولفاید

اسپیسر12

سکوریت

302,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

24 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

سکوریت

266,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

22 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

سکوریت

248,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

20 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

سکوریت

230,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

31 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر22

سکوریت

274,000 تومان
شیشه دو جداره 8میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

38

پلی سولفاید

اسپیسر22

سکوریت

337,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

34 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر22

سکوریت

301,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

32 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر22

سکوریت

283,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

30

پلی سولفاید

اسپیسر22

سکوریت

265,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

34 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر20

سکوریت

312,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

33 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر20

سکوریت

303,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

31 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر20

سکوریت

285,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

30

پلی سولفاید

اسپیسر20

سکوریت

276,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

29

پلی سولفاید

اسپیسر20

سکوریت

267,000 تومان

مصالح ساختمانی

محصول قيمت
شیشه تک جداره 4میل دودی سهند سکوریت

دودی

4 میلیمتر

171,000 تومان بروزرسانی: 1400/01/31
شیشه تک جداره 5میل دودی سهند سکوریت

دودی

5 میلیمتر

190,000 تومان بروزرسانی: 1400/01/31
شیشه تک جداره 6میل دودی سهند سکوریت

دودی

6 میلیمتر

230,000 تومان بروزرسانی: 1400/01/31
شیشه تک جداره 8میل دودی سهند سکوریت

دودی

8 میلیمتر

302,000 تومان بروزرسانی: 1400/01/31
نتایج 1 تا 60 از کل 9542 نتیجه