مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی

محصول قيمت
شیشه هشت لایه لمینت 10میل برنز خام pvb2.28 ضخامت 94

برنزی

94

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 4میل دودی سهند خام pvb0.38 ضخامت 32

دودی

32 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 4میل دودی سهند خام pvb0.76 ضخامت 32

دودی

32 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 5میل دودی سهند خام pvb0.38 ضخامت 40

دودی

40

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 5میل دودی سهند خام pvb0.76 ضخامت 40

دودی

40

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 6میل دودی سهند خام pvb0.76 ضخامت 48

دودی

48 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 6میل دودی سهند خام pvb1.52 ضخامت 55

دودی

55

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 8میل دودی سهند خام pvb0.76 ضخامت 64

دودی

64

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 8میل دودی سهند خام pvb1.52 ضخامت 71

دودی

71

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 10میل دودی سهند خام pvb1.52 ضخامت 87

دودی

87

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 10میل دودی سهند خام pvb2.28 ضخامت 94

دودی

94

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 4میل ساتینا خام pvb0.38 ضخامت 32

ساتینا

32 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 4میل ساتینا خام pvb0.76 ضخامت 32

ساتینا

32 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 5میل ساتینا خام pvb0.38 ضخامت 40

ساتینا

40

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 5میل ساتینا خام pvb0.76 ضخامت 40

ساتینا

40

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 6میل ساتینا خام pvb0.76 ضخامت 48

ساتینا

48 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 6میل ساتینا خام pvb1.52 ضخامت 55

ساتینا

55

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 8میل ساتینا خام pvb0.76 ضخامت 64

ساتینا

64

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 8میل ساتینا خام pvb1.52 ضخامت 71

ساتینا

71

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 10میل ساتینا خام pvb1.52 ضخامت 87

ساتینا

87

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 10میل ساتینا خام pvb2.28 ضخامت 94

ساتینا

94

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 4میل طلایی خام pvb0.38 ضخامت 32

طلایی

32 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 4میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 32

طلایی

32 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 5میل طلایی خام pvb0.38 ضخامت 40

طلایی

40

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 5میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 40

طلایی

40

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 48

طلایی

48 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 55

طلایی

55

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 62

طلایی

62

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 69

طلایی

69

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 83

طلایی

83

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb2.28 ضخامت 90

طلایی

90

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 42.64

شفاف

42.64

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 5میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 50.64

شفاف

50.64

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 6میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 58.64

شفاف

58.64

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 8میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 74.64

شفاف

74.64

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 10میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 90.64

سوپر کلیر

90.64

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 4میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.38 ضخامت 32

شفاف

32 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 4میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 32

شفاف

32 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.38 ضخامت 40

شفاف

40

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 40

شفاف

40

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 6میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 48

شفاف

48 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 6میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 55

شفاف

55

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 8میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 64

شفاف

64

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 8میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 71

شفاف

71

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 10میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 87

سوپر کلیر

87

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 10میل سوپر کلیر سکوریت pvb2.28 ضخامت 94

سوپر کلیر

94

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 12میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 103

سوپر کلیر

103

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 12میل سوپر کلیر سکوریت pvb2.28 ضخامت 110

سوپر کلیر

110

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 4میل برنز سکوریت pvb0.38 ضخامت 32

برنزی

32 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 4میل برنز سکوریت pvb0.76 ضخامت 32

برنزی

32 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 5میل برنز سکوریت pvb0.38 ضخامت 40

برنزی

40

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 5میل برنز سکوریت pvb0.76 ضخامت 40

برنزی

40

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 6میل برنز سکوریت pvb0.76 ضخامت 48

برنزی

48 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 6میل برنز سکوریت pvb1.52 ضخامت 55

برنزی

55

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 8میل برنز سکوریت pvb0.76 ضخامت 64

برنزی

64

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 8میل برنز سکوریت pvb1.52 ضخامت 71

برنزی

71

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 10میل برنز سکوریت pvb1.52 ضخامت 87

برنزی

87

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 10میل برنز سکوریت pvb2.28 ضخامت 94

برنزی

94

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 4میل دودی سهند سکوریت pvb0.38 ضخامت 32

دودی

32 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه هشت لایه لمینت 4میل دودی سهند سکوریت pvb0.76 ضخامت 32

دودی

32 میلیمتر

تماس بگیرید
نتایج 61 تا 120 از کل 9537 نتیجه
نوشتن دیدگاه