0

Glasstec

Glasstec یکی از شرکت ها و کمپانی های مهم در صنعت مصالح و ابزرا ساختمانی در دنیا است. این شرکت در اروپا قرار دارد.