شیشه دوجداره

شیشه دوجداره

محصول قيمت
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل ساتینا سکوریت

ساتینا

30

پلی سولفاید

اسپیسر20

سکوریت

336,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل ساتینا سکوریت

ساتینا

32 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر20

سکوریت

366,000 تومان
شیشه دو جداره 8میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل ساتینا سکوریت

ساتینا

36 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر20

سکوریت

426,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل ساتینا سکوریت

ساتینا

30

پلی سولفاید

اسپیسر20

سکوریت

348,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل ساتینا سکوریت

ساتینا

31 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر20

سکوریت

357,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل ساتینا سکوریت

ساتینا

29

پلی سولفاید

اسپیسر20

سکوریت

315,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل ساتینا سکوریت

ساتینا

30

پلی سولفاید

اسپیسر20

سکوریت

324,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل ساتینا سکوریت

ساتینا

31 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر20

سکوریت

345,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل ساتینا سکوریت

ساتینا

30

پلی سولفاید

اسپیسر22

سکوریت

313,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل ساتینا سکوریت

ساتینا

32 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر22

سکوریت

343,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل ساتینا سکوریت

ساتینا

34 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر22

سکوریت

373,000 تومان
شیشه دو جداره 8میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل ساتینا سکوریت

ساتینا

38

پلی سولفاید

اسپیسر22

سکوریت

433,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل ساتینا سکوریت

ساتینا

32 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر22

سکوریت

355,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل ساتینا سکوریت

ساتینا

33 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر22

سکوریت

364,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل ساتینا سکوریت

ساتینا

31 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر22

سکوریت

322,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل ساتینا سکوریت

ساتینا

32 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر22

سکوریت

331,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل ساتینا سکوریت

ساتینا

33 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر22

سکوریت

352,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

20 میلیمتر

سیلیکون IG

اسپیسر12

سکوریت

380,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

22 میلیمتر

سیلیکون IG

اسپیسر12

سکوریت

398,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

24 میلیمتر

سیلیکون IG

اسپیسر12

سکوریت

416,000 تومان
شیشه دو جداره 8میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

28

سیلیکون IG

اسپیسر12

سکوریت

452,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

21 میلیمتر

سیلیکون IG

اسپیسر12

سکوریت

389,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

22 میلیمتر

سیلیکون IG

اسپیسر12

سکوریت

398,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

23 میلیمتر

سیلیکون IG

اسپیسر12

سکوریت

407,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

25

سیلیکون IG

اسپیسر12

سکوریت

425,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

26

سیلیکون IG

اسپیسر12

سکوریت

434,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

22 میلیمتر

سیلیکون IG

اسپیسر14

سکوریت

387,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

24 میلیمتر

سیلیکون IG

اسپیسر14

سکوریت

405,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

26

سیلیکون IG

اسپیسر14

سکوریت

423,000 تومان
شیشه دو جداره 8میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

30

سیلیکون IG

اسپیسر14

سکوریت

459,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

23 میلیمتر

سیلیکون IG

اسپیسر14

سکوریت

396,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

24 میلیمتر

سیلیکون IG

اسپیسر14

سکوریت

405,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

25

سیلیکون IG

اسپیسر14

سکوریت

414,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

27

سیلیکون IG

اسپیسر14

سکوریت

432,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

28

سیلیکون IG

اسپیسر14

سکوریت

441,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

24 میلیمتر

سیلیکون IG

اسپیسر16

سکوریت

394,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

26

سیلیکون IG

اسپیسر16

سکوریت

412,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

28

سیلیکون IG

اسپیسر16

سکوریت

430,000 تومان
شیشه دو جداره 8میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

32 میلیمتر

سیلیکون IG

اسپیسر16

سکوریت

466,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

25

سیلیکون IG

اسپیسر16

سکوریت

403,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

26

سیلیکون IG

اسپیسر16

سکوریت

412,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

27

سیلیکون IG

اسپیسر16

سکوریت

421,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

29

سیلیکون IG

اسپیسر16

سکوریت

439,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

30

سیلیکون IG

اسپیسر16

سکوریت

448,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

26

سیلیکون IG

اسپیسر18

سکوریت

401,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

28

سیلیکون IG

اسپیسر18

سکوریت

419,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

30

سیلیکون IG

اسپیسر18

سکوریت

437,000 تومان
شیشه دو جداره 8میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

34 میلیمتر

سیلیکون IG

اسپیسر18

سکوریت

473,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

27

سیلیکون IG

اسپیسر18

سکوریت

410,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

28

سیلیکون IG

اسپیسر18

سکوریت

419,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

29

سیلیکون IG

اسپیسر18

سکوریت

428,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

31 میلیمتر

سیلیکون IG

اسپیسر18

سکوریت

446,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

32 میلیمتر

سیلیکون IG

اسپیسر18

سکوریت

455,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

28

سیلیکون IG

اسپیسر20

سکوریت

408,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

30

سیلیکون IG

اسپیسر20

سکوریت

426,000 تومان
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

32 میلیمتر

سیلیکون IG

اسپیسر20

سکوریت

444,000 تومان
شیشه دو جداره 8میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

36 میلیمتر

سیلیکون IG

اسپیسر20

سکوریت

480,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

29

سیلیکون IG

اسپیسر20

سکوریت

417,000 تومان
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

30

سیلیکون IG

اسپیسر20

سکوریت

426,000 تومان
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

31 میلیمتر

سیلیکون IG

اسپیسر20

سکوریت

435,000 تومان
نتایج 241 تا 300 از کل 6024 نتیجه

انواع شیشه دوجداره بهترین دستاورد سال های اخیر بوده است. با استفاده از شیشه دو جداره دیگر نگران نفوذ صدا از بیرون به درون و برعکس نخواهید بود. شیشه دو جداره علاوه بر اینکه یک عایق صوتی بسیار قوی است یک عایق حرارتی نیز می باشد. همچنین با استفاده از شیشه دو جداره از اتلاف انرژی جلوگیری کنید. از مهم ترین ویژگی شیشه دو جداره می توان به امنیت زیاد، استحکام و ... اشاره کرد. امروزه شیشه دو جداره توسط معماران و سازندگان ساختمان بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

قیمت شیشه دوجداره

قیمت شیشه دوجداره با توجه به تغییر قیمت متریال اولیه ممکن است روزانه یا ماهانه متغیر باشد چرا که قیمت شیشه دو جداره رابطه مستقیمی با قیمت مواد اولیه مورد نیاز دارد. قیمت شیشه دو جداره به عوامل دیگری همچون ضخامت شیشه، شفافیت، مرغوبیت مواد تشکیل دهنده، ابعاد و اندازه و ... بستگی دارد. قابل ذکر است که هرچه شیشه دو جداره امنیت و مقاومت بیشتری در برابر سرقت، طوفان و یا سایر حوادث داشته باشد به تبع قیمت شیشه دو جداره بیشتر خواهد بود.

نمایندگی شیشه دوجداره

نمایندگی شیشه دوجداره در اصفهان بسیار زیاد است. شرکت ساز و کار یکی از این نمایندگی های فروش شیشه های دوجداره در اصفهان است. این شرکت با مشاوران متخصص خود آماده پاسخگویی و ارائه پیشنهادات و انتقال اطلاعات به روز به هموطنان عزیز خواهد بود. محصولات این شرکت تنها به شیشه دوجداره محدود نشده و شامل نماهای ساختمانی، پارتیشن و ... است. کافی است با شماره تلفن های  03134456248  و 03134456245  تماس بگیرید. 

شیشه دو جداره

شیشه دو جداره تشکیل شده از دو لایه شیشه به صورت موازی می باشد که فاصله مناسبی باهم دارند. با استفاده از شیشه دو جداره صدا های بیرون به درون نفوذ نمی کند و برعکس . بین این شیشه های دو جداره هوا یا گاز بی اثر وجود دارد که باعث عایق بودن این شیشه ها می گردد. شیشه های دو جداره دارای انوع معمولی ، رنگی ، رفلکس ، سکوریت و ... می باشد که امروزه در انواع ساختمان ها دیده می شود. همچنین این شیشه ها برای جلوگیری از انتقال گرما و سرما بسیار کاربردی هستند مثلا وقتی دمای بیرون اتاق سرد باشد ، هوای سرد وارد اتاق نمی شود و بر هوای محیط تاثیر نمی گذارد.

کارخانه تولید شیشه دو جداره

کارخانه تولید شیشه دوجداره در ایران بسیار زیاد است. شرکت ساز و کار اصفهان یکی از تولید کنندگان شیشه دو جداره می باشد. شیشه دو جداره تشکیل شده از دو لایه شیشه به صورت موازی می باشد که فاصله مناسبی باهم دارند. با استفاده از شیشه دو جداره صدا های بیرون به درون نفوذ نمی کند و برعکس ، همچنین این شیشه ها عاشق حرارت و سرما هستند. این شرکت در تولید انواع درب و پنجره ، شیشه های ساختمانی و ... می باشد که ارائه دهنده شیشه ای دو جداره می باشد. کارخانه و نمایندگی های تولید شیشه دو جداره در شهر هایی مثل اصفهان در حال کار و تولید هستند.

قیمت تعویض شیشه دوجداره

قیمت تعویض شیشه دوجداره، در فروشگاه ساز و کار برای مشتریانی که قصد تعویض محصولی را دارند ، قابل مشاهده می باشد. شیشه دو جداره تشکیل شده از دو لایه شیشه به صورت موازی می باشد که فاصله مناسبی باهم دارند. با استفاده از شیشه دو جداره صدا های بیرون به درون نفوذ نمی کند و برعکس . بین این شیشه های دو جداره هوا یا گاز بی اثر وجود دارد که باعث عایق بودن این شیشه ها در برابر گرما و سرما می گردد. برای اطلاع از قیمت تعویض شیشه دو جداره به فروشگاه اینترنتی شرکت ساز و کار مراجعه کنید.

انواع شیشه دوجداره

انواع شیشه دوجداره در فروشگاه اینترنتی شرکت ساز و کار موجود می باشد . شیشه ساده ، رنگی ، رفلکس ، سکوریت ، لمینت ، مشجر ، محدب و سند پلاست می تواند از انواع شیشه دوجداره باشد. شیشه دو جداره تشکیل شده از دو لایه شیشه به صورت موازی می باشد که فاصله مناسبی باهم دارند. بین این شیشه های دو جداره هوا یا گاز بی اثر وجود دارد که باعث عایق بودن این شیشه ها در برابر گرما و سرما و نفوذ نکردن انواع صدا به داخل ساختمان و بر عکس می گردد. این شیشه ها ضد ضربه هستند و ایمنی بیشتری نسبت به شیشه های تک جداره دارند.

قیمت شیشه دوجداره پنجره

قیمت شیشه دوجداره پنجره ، قابل مشاهده برای هموطنان عزیز می باشد. قیمت این شیشه ها بسیار مناسب است و از استحکام و مقاومت زیادی در برابر رطوبت ، عوامل جوی و ضربه برخوردار است. شیشه دو جداره پنجره تشکیل شده از دو لایه شیشه به صورت موازی می باشد که فاصله مناسبی باهم دارند. بین این شیشه های دو جداره هوا یا گاز بی اثر وجود دارد که باعث عایق بودن این شیشه ها در برابر گرما و سرما و نفوذ نکردن انواع صدا به داخل ساختمان و بر عکس می گردد. قیمت این شیشه ها طبق متراژ، ضخامت و نوع شیشه دسته بندی می شوند .

قیمت روز شیشه دوجداره

قیمت روز شیشه دوجداره پنجره ، قابل مشاهده برای هموطنان عزیز می باشد. قیمت این شیشه ها بسیار مناسب است و از استحکام و مقاومت زیادی در برابر رطوبت ، عوامل جوی و ضربه برخوردار است. شیشه دو جداره پنجره تشکیل شده از دو لایه شیشه به صورت موازی می باشد که فاصله مناسبی باهم دارند. بین این شیشه های دو جداره هوا یا گاز بی اثر وجود دارد که باعث عایق بودن این شیشه ها در برابر گرما و سرما و نفوذ نکردن انواع صدا به داخل ساختمان و بر عکس می گردد. قیمت روز این شیشه ها را طبق متراژ، ضخامت و نوع شیشه می توانید در فروشگاه اینترنتی شرکت ساز و کار مشاهده کنید.

تولید کننده شیشه دوجداره

تولید کننده شیشه دوجداره، در تعداد زیادی از شهرهای مختلف ایران وجود دارد .شیشه دو جداره تشکیل شده از دو لایه شیشه به صورت موازی می باشد که فاصله مناسبی باهم دارند. با استفاده از شیشه دو جداره صدا های بیرون به درون نفوذ نمی کند و برعکس . بین این شیشه های دو جداره هوا یا گاز بی اثر وجود دارد که باعث عایق بودن این شیشه ها می گردد. شیشه های دو جداره دارای انوع معمولی ، رنگی ، رفلکس ، سکوریت و ... می باشد همچنین این شیشه ها برای جلوگیری از انتقال گرما و سرما بسیار کاربردی است . شرکت ساز و کار یکی از بهترین تولید کنندگان شیشه دو جداره در اصفهان می باشد.

نوشتن دیدگاه

سوالات متداول شیشه دوجداره

شیشه دوجداره چیست؟
شیشه دوجداره از دو لایه شیشه تشکیل شده که به صورت موازی رو به روی هم قرار گرفته اند. استفاده از شیشه دو جداره برای در و پنجره باعث می شود صدا از بیرون به داخل نفوذ نکند و بر عکس.
قیمت شیشه دوجداره چقدر است؟
قیمت شیشه های دو جداره با توجه به تغییر هزینه در مواد اولیه می تواند تغییر کند. اما به طور کلی قیمت شیشه ها با توجه به ضخامت، شفافیت، ابعاد و ... متفاوت است. برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت شیشه دوجداره می توانید به سایت سازوکار مراجعه کنید.
پارتیشن شیشه ای برای کجا بدرد می خورد؟
پارتیشن های شیشه ای استفاده های مختلفی دارند از جداسازی فضای اداری، تقسیم بندی مغازه ها و یا حتی برای خانه و حمام در خانه می توانید از انواع پارتیشن های شیشه ای استفاده کنید. برای دریافت راهنمایی بیشتر با مشاوران ما در ساز و کار تماس بگیرید.
در اصفهان از کجا شیشه دوجداره مرغوب بخریم؟
شرکت ساز و کار اصفهان یکی از تولیدکنندگان شیشه دوجداره می باشد. شما می توانید انواع شیشه دوجداره معمولی، رنگی، رفلکس، ساتینا، سکوریت و ... را با بهترین کیفیت ممکن از این سایت خریداری کنید.
چه شیشه دو جداره ای بخرم؟
از آنجایی که شیشه دو جداره در طرح ها، رنگ ها و ضخامت مختلف تولید می شوند شما باید هنگام انتخاب دقت کامل به عمل بیاورید. برای انتخاب بهترین شیشه دو جداره با توجه به نیاز خود با مشاوران ساز و کار تماس گرفته و راهنمایی لازم را از آن ها دریافت کنید.